Lietuvos geologų sąjungos viešoji įstaiga (VšĮ) „Geologijos akiračiai“ (buvusi LGS individuali įmonė, įkurta 1992 m. sausio 8 d., 2007 m. vasario 13 d. pertvarkyta į VšĮ „Geologijos akiračiai“) – pelno nesiekianti organizacija. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra taikomųjų mokslo tyrimų pagrindu vykdyti šalies ūkio plėtrai reikalingus geologinius mokslinės ir taikomosios veiklos darbus, inovacinius projektus, skleisti šalyje geologijos mokslo šakų pasiekimus. Įstaiga, si ekdama savo veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas: inicijuoja geologinius mokslinius ir taikomuosius tyrimus Lietuvoje, sprendžia organizacinius geologinių tyrimų klausimus, renka, ruošia ir platina informaciją geologinių tyrimų klausimais, rūpinasi geologinio paveldo populiarinimu ir išsaugojimu, populiarina ekonomiškai gyvybingą, priimtiną aplinkosauginiu ir naudingą socialiniu požiūriais naudingųjų iškasenų eksploatavimą, užsiima mokslinių geologinės tematikos leidinių, Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos akiračiai“ leidyba.

Įstaigoje dirba du nuolatiniai darbuotojai – įstaigos direktorius ir buhalteris. Visiems kitiems darbams sudaromos laikinos darbo grupės, kurių sudėtį nulemia sprendžiamų problemų pobūdis. Samdomi darbuotojai privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, prioritetas teikiamas asmenims, turintiems mokslinį laipsnį ar įgijusiems specifinių mokslinių ir techninių žinių, reikalingų konkretiems uždaviniams spręsti.

Viešosios įstaigos „GEOLOGIJOS AKIRAČIAI“ įstatai.

Viešosios įstaigos „GEOLOGIJOS AKIRAČIAI“ kontaktiniai duomenys.