Redakcijos skiltis
Editorial section
6
J. Paškevičius,
A. Grigelis
Pirmoji geologinė ekspedicija Lietuvoje ir jos vadovas profesorius G. L. Smit Sibinga
The first geological expedition in Lithuania and its leader Professor G. L. Smit Sibinga
7
A. KlimasHidrogeologija –  mano darbas ir hobis jau 60 metų
Hydrogeology has been my job and hobby for 60 years
18
P. Pūtys,
J. Arustienė,
R. Radienė
Arseno anomalijų Lietuvos požeminiame vandenyje kilmės interpretacija remiantis Šienlaukio ir Ražaitėlių vandenviečių tyrimų rezultatais
Interpretation of the origin of arsenic anomalies in the groundwater of Lithuania based on the results of the Šienlaukis and Ražaitėliai wellfields investigations
21
V. Mikulėnas,
A. Grigienė,
L. Gedminienė
Geopaveldo diena karstėjančioje Šiaurės Lietuvoje
Geoheritage Day in the northern Lithuania
36
R. Šliaupienė,
S. Šliaupa
Tikros ir tariamos CO2  geologinio saugojimo Lietuvoje grėsmės
CO2 geological storage in Lithuania – actual and fictitious
41
L. DaumantasRūšių pasiskirstymo modeliai bei jų taikymas praeities ekosistemų ir evoliucijos tyrimuose
Species distribution models and their applications in the past ecosystems and evolution studies
50
D. PupienisApie pirmąją mokomąją Vilniaus universiteto studentų krantotyros praktiką
The first educational coastal research practice of Vilnius university students
60
S. Saarmann,
L. Gedminienė
36-oji jaunųjų geologų stovykla Antalieptėje
36th camp of young geologists in Antalieptė
66
A. ČesnulevičiusTarptautinis lauko simpoziumas, skirtas Rytų Baltijos regiono kvartero probleminiams klausimams aptarti
International Field Symposium, intended for the Quaternary problemic questions of the Eastern Baltic region
70
F. Zinevičius,
V. Rastenienė
Atsinaujinančiai geoterminei energijai – žalią šviesą!
Green light for renewable geothermal energy
76
B. PoškienėNauja paroda „Maroko agatai iš Vykinto Matuzevičiaus kolekcijos“
New exhibition “Moroccan agates from the Vykintas Matuzevičius collection“
80
E. RudnickaitėVilniaus universiteto geologijos studijų programų 2022 m. absolventai ir jų baigiamieji darbai bei apgintos geologijos
krypties (N 005) daktaro disertacijos

The graduates of the Vilnius University geology studies and their theses, and doctoral dissertations of geology (N 005) in 2022
81
A. GrigelisNukaldintas Ignoto Domeikos atminimo medalis
A commemorative medal of Ignotas Domeikas was minted
83
V. BaltrūnasPokalbis su dr. Aleksandru Šliaupa, kurį į geologiją atvedė… sėkmingas šuolis į aukštį
Conversation with dr. Aleksandras Šliaupa, who was brought to geology… by a successful jump up the height
84
V. PukelytėJevlampijui Laškovui – 90!
Jevlampijus Laškovas – 90!
92
V. NarbutasDaugiabriaunio Onutės kristalo spalvos
The colors of the Onute’s multi-facete crystal
95
 Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo dvidešimtmetis
Twenty years anniversary when European Landscape Convention was ratificatated in Lithuania
99
G. GodienėSvarbiausia – nuoseklūs vertybėmis grįsti darbai
The most important thing is consistent work based on values
100
R. MorkūnaitėKaip mes vertiname kraštovaizdį
How we value the landscape
102
E. RudnickaitėProfesorius Juozas Paškevičius 99-uosius gyvenimo metus pradėjo nauja knyga
The new book by Professor Juozas Paškevičius
105
A. Grigelis,
I. Dailydienė
Nenuilstantis pasaulinio vandenyno tyrėjas
A tireless explorer of the Global Ocean
106
V. MarcinkevičiusAtsisveikinimo žodis
A parting word
108
O. Zdanavičiūtė, G. VosyliusKęstutį Sakalauską palydėjus…
After accompanying Kęstutis Sakalauskas…
109
A. GrigelisLietuvos paleontologija neteko didžios mokslininkės
Lithuanian paleontology lost a great scientist
110
A. DamušytėAtsidavęs visa širdimi…
Devoted wholeheartedly…
111
 Boleslovo Motuzos tapyti peizažai
Landscapes painted by Boleslovas Motuza
112
 KVIETIMAI Pagerbkime iškilaus geologo Antano Giedraičio atminimą
Kelionės per žemės istoriją – ateik, pamatyk, sužinok!