Lietuvos geologų sąjungos (LGS) viešoji įstaiga (VšĮ)GEOLOGIJOS AKIRAČIAI“ pelno nesiekianti organizacija

Savo veiklą grindžiame atviru ir laisvanorišku suinteresuotų šalių dalyvavimu ir, tenkindami viešuosius interesus, vykdome visuomenei naudingą veiklą geologinių mokslinių ir taikomųjų tyrimų bei jų propagavimo srityje.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – laikantis darnaus vystymosi ir tausojančios plėtros principų vykdyti šalies ūkio plėtrai reikalingus geologinius mokslinės ir taikomosios veiklos darbus, inovacinius projektus, skleisti šalyje geologijos mokslo šakų pasiekimus.

Siekdama savo veiklos tikslo įstaiga atlieka šias funkcijas:

  • • inicijuoja geologinius mokslinius ir taikomuosius tyrimus Lietuvoje;
  • • sprendžia organizacinius geologinių tyrimų klausimus;
  • • renka, ruošia ir platina informaciją apie geologinius tyrimus;
  • • rūpinasi geologinio paveldo populiarinimu ir išsaugojimu;
  • • populiarina aplinkosauginiu požiūriu priimtiną, o socialiniu ir ekonominiu – naudingą, optimalų naudingųjų iškasenų eksploatavimą;
  • • užsiima mokslinių ir populiarių geologinės tematikos leidinių leidyba, tame tarpe rengia ir leidžia Lietuvos geologų sąjungos žurnalą „GEOLOGIJOS AKIRAČIAI“.
  • • Įstaigai vadovauja direktorius – šiuo metu vienintelis nuolatinis įstaigos darbuotojas.
  • • Finansinius dokumentus tvarko buhalteris.
  • • Visiems kitiems darbams atlikti sudaromos laikinos darbo grupės, su kurių nariais sudaromos autorinės sutartys. Tokios grupės sudėtį nulemia sprendžiamų problemų pobūdis. Samdomi darbuotojai privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, o prioritetas teikiamas asmenims, turintiems mokslinį laipsnį ar įgijusiems specifinių mokslinių ar techninių žinių, reikalingų konkretiems uždaviniams spręsti.

Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 1 d.