Kiekviena veikla turi savo istoriją –
nuo idėjos iki jos įgyvendinimo praeina
trumpesnis ar ilgesnis laiko tarpas.
Tai lemia aplinkybės, kurios būna palankios
arba nepalankios idėjai realizuoti

(Vytautas Juodkazis)

Idėja leisti profesinį Lietuvos geologų bendruomenės leidinį, skirtą naujausių žinių propagavimui, brendo nuo 1963-ųjų, kai į du atskirus institutus buvo reorganizuotas Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institutas. Geologiniai tyrimai perduoti TSRS valstybiniam geologijos komitetui, o vykdė juos Geologijos institutas.

Įkūrus naująjį Geologijos institutą (GI) jo mokslo taryba ir pirmasis direktorius Algimantas Grigelis mąstė apie geologams ir plačiajai visuomenei skirtą profesinį leidinį. Tačiau tam reikėjo gauti Glavlito leidimą. Ši įstaiga sekė, kad į viešumą nepatektų slapta informacija ar duomenys. Geologams, neretai dirbantiems su slapta informacija, gauti leidimą žurnalo leidybai buvo neįmanoma. Todėl sumanyta leidinį pavadinti Informaciniu biuleteniu ir, parengus pirmąjį jo numerį, pristatyti Glavlito vertinimui. Deja, institucija naujame leidinyje įžvelgė klastą ir gana griežtai paaiškinę situaciją, leidimo jam nedavė. Tuo viskas ir baigėsi. Ilgus metus populiarius straipsnius geologai spausdino žurnaluose „Mokslas ir gyvenimas“, „Mokslas ir technika“, „Mūsų gamta” ir kt.

Bet idėja nebuvo pamiršta ir vėl iškelta, kai tik tam atsirado menkiausia galimybė. Apie ją kalbėta jau pirmajame Steigiamajame Lietuvos geologų sąjungos suvažiavime. Tuo pasirūpinti įpareigota įsteigta Geologinių žinių propogavimo komisija, kurios pirmininku suvažiavime išrinktas V. Juodkazis. Nutarta pradžioje (nuo 1990-ųjų) keturis kartus per metus leisti Informacinį biuletenį (lankstinuką). Pirmąjį jo numerį parengė Marius Gregorauskas, o pasirūpinti spausdinimo reikalais pavesta GI Mokslinės-techninės informacijos skyriaus vadovui Jonui Vaitiekūnui.

Neatsisakyta minties vėliau pereiti prie geologams skirto žurnalo, kurią sustiprino 1990 m. kovo 11 d. atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Jau rengiant Informacinį biuletenį paaiškėjo, kad redakcijai reikės pasistengti formuojant jo turinį, surenkant straipsnius bei leidybai reikalingas lėšas.

Svarbu buvo išrinkti žurnalui tinkamą pavadinimą. Visi sutarė, kad jame turi būti žodis geologija, o dėl antrojo būta visokių nuomonių – barai, naujienos, akiračiai, dirvonai, metraštis ir kt. Pasirinktas žodis akiračiai, geriausiai atspindintis platų geologų požiūrį į pasaulį.

Oficialiai žurnalas įteisintas 1990 m. gruodžio 7 d. Masinės informacijos priemonės steigimo liudijimą Nr. 786 pasirašė Spaudos kontrolės valdybos prie Lietuvos Respublikos (LR) vidaus reikalų ministerijos viršininkas Viktoras Baublys.

Jau 1991 m. imtasi rengti pirmąjį žurnalo numerį. V. Juodkazis tapo žurnalo atsakinguoju redaktoriumi. Pirmuosius tris metus prie šio darbo daug prisidėjo M. Gregorauskas. Pirmasis suvažiavime išrinktas LGS pirmininkas – Gediminas Motuza 1991-aisiais buvo paskirtas Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) direktoriumi ir ši įstaiga daug metų finansavo žurnalo leidybą. Vėliau Aplinkos ministerijai uždraudus LGT finansuoti profesinio žurnalo leidybą, situaciją gelbėjo geologijos įmonės – „Geonafta“ ir „Minijos nafta“, rėmusios dviejų metinių numerių leidybą. Kitus du metinius numerius pagal galimybes rėmė kitos geologinės įmonės, prisidėdavo GI ir LGT. Ekonominės krizės metu lėšos buvo taupomos ir leidžiami tik du metiniai žurnalo numeriai bei sumažintas jo tiražas.

Palengva nusistovėjo žurnalo turinys ir pagrindinės rubrikos. Penkis pirmuosius metus (1991–1995 m.) žurnalas buvo gana kuklus – mažos apimties, nespalvotas, kuklaus dizaino, spausdinamas ant prastos kokybės popieriaus. 1996–1997 m. bandyta pagerinti nors viršelių kokybę – jie spausdinti ant geresnio popieriaus, sugalvotas kuklus piešinėlis. Bet aiškėjo, kad nespalvotas žurnalas darosi nepatrauklus ir nuo 1998-ųjų jau leidžiamas spalvotas žurnalas su kiekvieno numerio individualiu viršeliu pagal pagrindinę to numerio temą, pagerėjo popieriaus kokybė.

1995–2018 m. žurnalo kalbos redaktore buvo Vilniaus universiteto absolventė geologė Aušra Masiukaitė, dirbusi „Mokslo“ leidykloje ir ten įgijusi gerą mokslinių straipsnių redagavimo patirtį. 1997–2018 m. žurnalo viršelio dizainą tvarkė dailininkas Rimantas Tumasonis. Ilgus metus (iki 2018-ųjų) žurnalą maketavo Henrikas Giedrikas. Nuo 2018-ųjų žurnalo redagavimu ir maketavimu užsiima LĮ „Kriventa“. Žurnalas buvo spausdinamas: 1991–1992 m. „Vilties“ spaustuvėje, 1993–2000 m. UAB „Rotoprintas“, 2001–2010 m. UAB „Utenos Indra“, 2011–2018 m. UAB „Standartų spaustuvė“, 2019–2021 m. AB „Spauda“, 2022– iki dabar UAB „Petro ofsetas“.

Per 32 žurnalo gyvavimo metus išleista 130 „Geologijos akiračių“ numerių. 2015 m. išleista žurnalo bibliografija, skirta žurnalo 25-mečiui. Į rodyklę įtraukta 2 040 įrašų (Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos akiračiai“ bibliografijos rodyklė (ats. red. V. Baltrūnas). Vilnius, 2015, 109 p.).

Žurnalo „GEOLOGIJOS AKIRAČIAI“ redaktoriai:

1991–2010 m. – atsakingasis redaktorius akad. prof. habil. dr. Vytautas JUODKAZIS (išleisti 5 537 psl.)
2011–2018 m. – atsakingasis redaktorius prof. habil. dr. Valentinas BALTRŪNAS (išleisti 3 724 psl.)
2018–2020 m. – vyriausioji redaktorė dr. Ingrida BAGDANAVIČIŪTĖ (išleisti 476 psl.)
2021 – iki dabar – vyriausioji redaktorė dr. Violeta PUKELYTĖ (išleisti (iki dabar) – 528 psl.)

INFORMACIJA ATNAUJINTA 2023 m. gegužės 1 d.